Asignatura del 6to semestre de la carrera de Medicina Veterinaria.